Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Gladys Events
Artikel 1 Toepasselijkheid van voorwaarden 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. 1.2 Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Uitvoering van een opdracht 

2.1 Opdrachtnemer is gerechtigd om bij- en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen. 2.2 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst naar de mening van opdrachtnemer wijzigingen van het oorspronkelijke plan noodzakelijk zijn, is  opdrachtnemer gerechtigd deze wijzigingen door te voeren zonder dat daarvoor toestemming van opdrachtgever is vereist. Voor zover deze wijzigingen meerwerk tot gevolg hebben, geschiedt dit meerwerk voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 3 Verantwoordelijkheden opdrachtgever 

3.1 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor alle vergunningen en alle toestemmingen van- en overeenkomsten met derden - waaronder cateraars, eigenaren/verhuurders van locaties, acteurs en overige uitvoerders van events - die benodigd zijn voor de uitvoering van een overeenkomst.

3.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers van een krachtens de overkomst georganiseerd of uitgevoerd evenement.

3.3  Opdrachtgever zal op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van bezoekers, artiesten, crew, (overige-) derden en materialen van het overeengekomen evenement. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om aanvullende eisen ter zake te stellen, wanneer omstandigheden volgens opdrachtnemer daartoe nopen.

3.4  Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens, bescheiden en middelen, welke opdrachtnemer nodig heeft voor de opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.

Artikel 4 Honorarium en betaling 

4.1 Bij reistijden langer dan 1 uur, waaronder ook begrepen wordt vertraging door file, weers- en overige omstandigheden, wordt naast de reiskosten ook het uurtarief in rekening gebracht.  ( mits anders overeengekomen in het contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer )

4.2 Betaling door opdrachtgever dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum en zonder dat opdrachtgever zich kan beroepen op enige verrekening, opschorting of anderszins betaling kan inhouden.

4.3 Indien opdrachtgever niet binnen de in 4.2 gestelde termijn heeft betaald, is hij direct in verzuim en zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist. Tevens is de opdrachtgever alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd alsook gehouden tot vergoeding van alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke (incasso-)kosten van opdrachtnemer.

Artikel 5 Annulering 

5.1 Enige verhindering, door welke oorzaak ook, aan de zijde van de opdrachtgever waardoor het evenement niet of niet geheel kan doorgaan, komt geheel voor risico van opdrachtgever en ontslaat deze nooit van zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer.

5.2 Bij uitstel of annulering van de opdracht door opdrachtgever is opdrachtgever aan opdrachtnemer de volgende percentage van de voor de overeenkomst overeengekomen vergoeding verschuldigd; annulering of uitstel voor 180 dagen van de productiedatum: 25% annulering of uitstel tussen 180 en 120 dagen van de productiedatum: 50% annulering of uitstel tussen 120 en 30 dagen van de productiedatum:   75%  annulering of uitstel na minder dan 30 dagen van de productiedatum: 100%
Artikel 6 Overmacht 

6.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot de uitvoering van de overeenkomst en gerechtigd zich ter zake op overmacht, in de zin van een niet toerekenbare tekortkoming zoals bedoeld in artikel 6:75 BW, te beroepen wanneer de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden die redelijkerwijze buiten haar wil liggen. Onder overmacht in deze worden mede, maar niet uitsluitend, verstaan ziekte van Gladys van den Munckhof of door haar ingeschakelde derden die een belangrijke  rol in de opdracht zijn toebedacht, ongevallen, storingen in apparatuur, het uitblijven van benodigde medewerking van derden en alle overige oorzaken die redelijkerwijs buiten de wil van opdrachtnemer liggen.

6.2  Ingeval van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht dermate lang duurt dat de opdracht redelijkerwijs niet meer (tijdig) kan worden uitgevoerd zijn zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet-uitvoerbare gedeelte te ontbinden, zonder dat opdrachtgever enig recht heeft op schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook.

Artikel 7 Reclames en aansprakelijkheid

7.1 Alle verplichtingen van opdrachtnemer behelzen een inspanningsverplichting en zonder dat opdrachtnemer enig resultaat kan garanderen. Temeer nu bij de uitvoering van de uiteindelijke opdracht diverse derden betrokken zijn met wie opdrachtgever conform artikel 3.1. van deze voorwaarden rechtstreeks een overeenkomst sluit.

7.2  De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer, en met inachtneming van voorgaand artikel 6 en 7.1, wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of onrechtmatige daad is beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal de helft van het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. Indien de Overeenkomst mede een duurovereenkomst behelst met een looptijd van meer dan 1 (één) jaar, is de aansprakelijkheid tevens beperkt tot maximaal de helft van het totaal van de vergoedingen bedongen voor één jaar doch in geen geval  meer dan  € 8.000,00 (zegge: achtduizend euro).    Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:  a. de redelijke kosten die opdrachtgever heeft moeten maken om de prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;   b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van  de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de   zin van deze voorwaarden;   c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover deze aantoonbaar hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

7.3 Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, waaronder - niet uitputtend bedoeld - in deze begrepen wordt gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, imagoschade, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever ,schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan opdrachtnemer voorgeschreven toeleveranciers, schade door bedrijfsstagnatie en dergelijke, is uitgesloten.

7.4 Buiten de in artikel 7.1 en 7.2 genoemde gevallen rust op opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

7.5 Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of de factuur dienen binnen uiterlijk 5 dagen na uitvoerdatum en/of factuurdatum per aangetekende brief aan opdrachtnemer medegedeeld te worden op straffe van verval van welke aanspraak dan ook. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer ex 7.2 ontstaat daarbij slechts indien opdrachtgever haar daarbij deugdelijk ingebreke heeft gesteld en een redelijke termijn van minimaal 10 (tien) werkdagen ter zuivering van de tekortkoming heeft gegeven en opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

7.6 Aansprakelijkheidsbeperkende of uitsluitende voorwaarden, die in verband met de opdracht aan de opdrachtnemer kunnen worden tegengeworpen, kunnen door haar aan de opdrachtgever worden tegengeworpen.

7.7 De Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer, haar eventuele werknemers en haar voor de uitvoering van haar diensten ingeschakelde hulppersonen tegen elke aanspraak van derden in verband met de uitvoering van de opdracht.

7.8. Alle rechtsvorderingen jegens opdrachtnemer, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen binnen één jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

Artikel 8 Opschorting en ontbinding

8.1 Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met enige verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst en/of bij zijn faillissementsaanvraag of faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, heeft opdrachtnemer het recht om zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, naar keuze van opdrachtnemer, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is doch onverminderd de aan opdrachtnemer verder toekomende rechten.

8.2 In geval van ontbinding wegens de in artikel 8.1 genoemde situaties is opdrachtnemer nimmer tot restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel schadevergoeding gehouden.
color
https://www.gladys-events.nl/wp-content/themes/carbon/
https://www.gladys-events.nl/
#c1c1c1
style5
paged
Loading posts...
/home/u78490p109791/domains/gladys-events.nl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
on
off